क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. आशयको सूचना V DLSU,Hetauda २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२. आशयको सूचना ।V DLSU,Hetauda २०२१-०९-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३. स्थलगत प्रमाणिकरणको लागि योग्य निजी फार्म तथा कम्पनीहरुको सूची DLSU,Hetauda २०२१-०९-०३ सूचना हेर्नुहोस्
४. आशयको सूचना । DLSU, Hetauda २०२१-०८-१९ सूचना हेर्नुहोस्